Barn og ungdom 2017-09-27T21:52:48+02:00

Opplevelser  |  Arven  |  Verdier  |  Mestring   |  De yngste  |  Aktivitetsklubben  |  Ungdom  |  Musikk  |  Sport  |  På TV  |  Kulturbredde  |  Forebygging  |  Overgrep  |  Lederutvikling

Barn og ungdom i Brunstad Christian Church

Brunstad Christian Church har de siste 20 årene lagt opp til et stadig mer omfattende fritidstilbud til menighetens barn og ungdom.

Konferansesalen på Brunstad, med 7500 barn, ungdom og foreldre, mørklegges. Musikken starter. Først svake harmonier, stadig klarere, før mer taktfaste rytmer – nesten som fra en gruvedrift – bryter gjennom og setter salen i nærheten av dansemodus. Og temaet for Aktivitetsklubbens store finale i Outdoor Challenge 2014 er nettopp «Silver Mining». En konkurranse mellom flere titalls lag med ungdommer fra mange nasjoner verden over

De to dagene forut har lagene kjempet side om side i naturgitte utfordringer på Håøya og Risøya i Oslofjorden. Med sleping av tømmerstokker og konstruksjon av rammeverk, til dykking, balansegåing, stafett og logiske tester. Et likt antall gutter og jenter har, etter uker med trening og lagbygging, gjennomført kvalifiseringsheatene. Tilbake står fire lag som skal kjempe mot hverandre i to spenningsfulle timer, i en velregissert finale i konferansesalen.

Finalen i «Silver Mining» er lagt til en gammel stengt gruve. Etter to runder med transport av tønner med grus og gull gjennom hinderløyper i gruva, samt logiske tester, ryker to av lagene ut. Med bruk av stort sett all kapasitet på lyd og lys i konferansesalen, samt store og avanserte kulisser, blir siste fase av finalen gjennomført i en forrykende duell mellom lagene, og til høylytt engasjement fra tusenvis av publikummere.

30 år med opplevelser

Outdoor Challenge er en av mange aktiviteter som BCCs ungdom får delta i. Brunstad Christian Church har de siste 20 årene lagt opp til et stadig mer omfattende fritidstilbud til menighetens barn og ungdom. Viktige stikkord er frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt. Resultatet er at den oppvoksende generasjonen trives, og ønsker å være en del av BCC når de vokser til. De ønsker å være av de som tilfører menigheten noe, som arbeider for at nye barn og ungdommer skal oppleve det samme, og kanskje få det enda bedre.

Lokalmenighetene i BCC er både juridisk og økonomisk frittstående foreninger. De har ingen sentral ledelse, heller ikke av barne- og ungdomsarbeidet. De organiserer derfor dette arbeidet på forskjellig måte. Det åndelige fellesskapet legger allikevel et fundament for et godt samarbeid mellom menighetene, og også mellom menighetene og andre frittstående barne- og ungdomsforeninger. Sentralledelsen i BCC fungerer som ressursbank og inspirator, og samarbeider med menighetens barne- og ungdomsforeninger om enkelte store arrangementer.

Arven fra Johan Oscar Smith

BCCs grunnlegger Johan Oscar Smith var en avholdt, men også litt utradisjonell mann i sin kristne samtid. Der en del var opptatt av teologiske spissfindigheter, var han mest opptatt av hvordan den fikk utløp i det praktiske liv. Hans motto var ofte «Det Ånden vil, er liv og fred», slik apostelen Paulus sier til menigheten i Rom. Altså er målet for gudstroen liv og fred.

Johan O. Smith var derfor ikke så tradisjonsbundet i sitt syn på barn og ungdoms behov. Han hadde ingen ambisjoner om å påtvinge dem noe som ikke falt naturlig. De fikk lov å være seg selv. Men han hadde også en tanke og en retning som pekte hen til et gudhengivent liv.

Han hadde ingen ambisjoner om å påtvinge dem noe som ikke falt naturligOm BCCs grunnlegger Johan Oscar Smith

Møtene var ofte korte, godt balansert av sang, musikk og andre aktiviteter. Han droppet gjerne møtene innendørs, til fordel for en utflukt til stranda. Han droppet gjerne den store talen til fordel for den tillitsfulle samtalen. Han var en levende historieforteller, en praktisk musiker og en dyktig tekstforfatter. Følte han at atmosfæren var tung, tok han gjerne gitaren og stemte i en livlig sang. Han var prissatt av både barn, unge og eldre.

Smith var opptatt av gode rammevilkår for barn og ungdom. Derfor ble det også resultater. I 1928 skriver han i en artikkel «Allerede i mange år har våre barn vært med på møtene. De har løpt ut og inn og smelt i dørene. På våre fester har de hatt større frihet enn mange har kunne tåle. Dog, de har fått kjærlighet til Gud, vennene og møtene.»

Smiths eldste sønn, Kristian, valgte ikke å være medlem i menigheten, men opplevde aldri noe forskjellsbehandling i familien. Han ga sine foreldre et svært godt skussmål i et senere familiejubileum.

Frihet og godhet som grunnleggende verdier

BCC tror at ved å gi frihet og utøve godhet kan man gjøre en forskjell for barn og ungdom. Dette starter i hjemmet, og suppleres i menighetens barne- og ungdomsarbeidet. Følgende er et utdrag fra boka «Hyrde og Profet» av Kåre J. Smith, og er en grunnleggende holdning i BCC.

«Det må være en frihet i hjemmet der barna kan si sine meninger. Vær ikke så rask til å greie opp hvis en har forgått seg. Ta det opp en god stund etterpå – en dag hjertet er åpent og det er ro i sinnet. Da knyttes hjertene sammen. En kan for eksempel fortelle hvordan en selv hadde det – hvor svak en selv var. Vær ikke en skolemester som skal arrestere så raskt. Det har ofte en dårlig virkning. Vi må følge med på ansiktsuttrykket. Kanskje barnet tviler på at du virkelig er glad i det. Takk barnet for den støtte og hjelp det har vært til. Gi det en gave. Da blir barnet glad i deg. Ofte vil små ting ha en stor virkning.»

Dette er en vesentlig grunnvoll i alt arbeid med barn og unge. BCC har ingen tro på at et strengt regelverk eller trange rammer fremmer trivsel, vekst og glede. Ut fra frihet og godhet er det mulighet til å peke ut en god retning, sette gode grenser, og dermed gi et grunnlag for utvikling og gode livsvalg.

Stimuli, utfordring og mestring

Både barn og ungdom trenger hjelp til å finne sin aktuelle arena for utfordring og mestring. Dette er ulikt fra person til person. BCC har som målsetting at alle barn og ungdom mellom 7 og 19 år skal få et meningsfullt og tilpasset fritidstilbud. Et av målene innenfor her er at barnet finner sitt «talent», dvs. et område der det har forutsetning for å oppleve mestring. BCC anbefaler alle barne- og ungdomsarbeidere å bruke tid til å lære å kjenne barna de har ansvar for, og følge deres motivasjon, slik at dette talentet kan oppdages.

For barna ønsker vi ikke å etablere en konkurransekultur, der prestasjoner er det vesentlige. Et viktigere mål er å lære seg å bidra og gjøre fremgang innenfor sitt område. En skal også være bevisst de individuelle prestasjonsnivåene. Noen barn ligger foran på noen steder og bak på andre steder, enten det dreier seg om sosiale, matematiske, fysiske eller andre ferdigheter. BCC legger altså ikke opp til at alle skal prestere likt, men at alle skal aksepteres likt. Trivselsfaktoren skal være høy.

Konkurransepreget virksomhet innen lagspill og samarbeid inneholder flotte motivasjonsfaktorer for de som er på vei inn i ungdomsalderen. En lærer å yte noe til felleskapet, og en lærer å utfylle en deloppgave i en større sammenheng. Samarbeidet er en del av sosialiseringsprosessen, og en kan glede seg over felles innsats og resultater. Ungdom trenger å bli utfordret på flere plan. Har man da et støtteapparat i ryggen, skaper det mye positiv energi, og gir grunnlag for en god selvfølelse.

Aktiviteter for de yngste

BCCs lokalmenigheter har en utstrakt søndagsskolevirksomhet, ofte delt opp i to til tre aldersgrupper. Søndagsskolen organiseres litt forskjellig fra menighet til menighet. Den skal være en arena der barna skal trives, lære og sosialiseres, og avvikles som regel på menighetens aktivitetssenter på søndagene.

Barna er med på de fleste ordinære menighetssamlingene. Mange høytidsmarkeringer har imidlertid de yngste som målgruppe. På 17. mai har menigheten gjerne festligheter for barna etter at de har deltatt på skolens arrangement. På St. Hans er store deler av ettermiddagen tilrettelagt for barna, med lek, konkurranser, bål og musikk. Ved juletider arrangerer menigheten gjerne julemesse og julefest for barna. På vinteren er det ofte en eller annen form for vinterfestival. Flere menigheter har egen «leirskole», og hele året arrangeres det jevnlig turer i by, skog og mark.

På BCCs interne portal ligger det ressurser i form av bilder, filmer, sanger og presentasjoner til bruk i arbeidet med barn. På samme sted finnes en egen idebank der alle kan legge inn sine forslag til leker og aktiviteter for forskjellige aldergrupper.

Barnekonferansen på Brunstad er årets høydepunkt. Tre til fire dager er tettpakket med aktiviteter for barn mellom 5 og 14 år. Møtene er korte og levende. Det er leker, konkurranser og aktiviteter hver dag. En egen profesjonell tryllekunstner holder daglige show, der barna også får prøve seg på tryllescenen. Det fremføres minst to nye og omfattende musikaler hver sommer, produksjoner som barna selv har vært med på å lage.

Aktivitetsklubben

Aktivitetsklubben (AK) er menighetens tilbud til barn opp til 13 år med ulike fritidsaktiviteter. AK er en frivillig, juridisk og økonomisk selvstendig nasjonal forening med en demokratisk struktur. Foreningen har mange tusen medlemmer fordelt på flere titalls lokale medlemsforeninger i Norge. Aktivitetsklubben får nasjonal grunnstøtte fra Fordelingsutvalget og Frifondmidler gjennom LNU

De lokale AK-foreningene har aktivitetstilbud minst en kveld i uka. I tillegg kommer diverse turer og andre arrangementer. Fra deres egen nettside og på LNU sine nettsider kan vi lese at «Lokallagene driftes av medlemmer fra 16 til 26 år og andre frivillige som ønsker å kunne være med på positivt holdningsskapende aktiviteter for yngre medlemmer».

Hvert år arrangerer Aktivitetsklubben show og leker for barna og ungdommen under sommerkonferansen på Brunstad. Disse oppgavene initieres av sentralleddet i AK, og delegeres på rundgang til flere av Aktivitetsklubbens lokallag. En av oppgavene består i å planlegge, produsere og gjennomføre en åpningsmusikal for selve konferansen. En annen er å lage et komplett opplegg for lekene, et åpningsshow og en rekke underholdende leker for forskjellige aldersgrupper. En tredje oppgave er å arrangere årets Outdoor Challenge, en ferdighetskonkurranse for ungdom. Disse prosjektene aktiverer barn i alle aldre i de lokallagene av AK som blir berørt, og er såpass omfattende at de tildeles ett år i forveien. Når sommerkonferansen starter står et velsmurt og forberedt apparat klart til å underholde flere tusen barn og unge fra hele verden.

Musikal til barnekonferansen

Aktivitetsklubben i Hamar (AK Hamar) fikk oppdraget med å lage en musikal til barnekonferansen 2014 på Brunstad. Prosjektet engasjerte stort sett alle i AK Hamar, inklusive foreldrene, et helt år. AK Hamar fikk frie tøyler, og musikalens tema ville også bli konferansens hovedtema. Utfordringen, men også inspirasjonen, lå i mangelen på føringer for tema og opplegg. Dermed var det anledning til å tenke helt selvstendig. Valget falt på tittelen «Bønn – Min trygget». Musikalen skulle handle om hvilke muligheter barn har til å påvirke Gud ved å be.

Category or tag filtering for images is not enabled!

 

Musikalen ble en kombinasjon av film, skuespill, store kulisser, og en stor LED-skjerm på 3 x 15 meter. Det ble arrangert seks sanger med nye tekster og melodier. Flere titalls barn og ungdom deltok i selve musikalen, og flere hundre medlemmer av AK-Hamar og andre AK-foreninger deltok i forberedelsene. Musikalen, som varte ca. en time, ble en suksess, og ble oversatt til flere språk.

Sommerleker

AK Stord fikk oppdraget med å lage et opplegg for leker, konkurranser og underholdning til barnekonferansen. Opplegget skulle gå over tre dager. AK Stord valgte et konsept som de kalte «Den Store Reisen», med leker fra 15 ulike kulturer verden over. En rakett brakte programleder fra sted til sted, som igjen presenterte landets særegenhet og kultur via film, show og musikk, før selve konkurransen ble presentert og gjennomført. Ulike lokallag av AK hadde i forveien forberedt deltakere til hver konkurranse.

Av konkurransene kunne ungene prøve seg på Tour De France, Den Kinesiske Muren, Monstergolf, Animal Battle, Fang Fisken, Find The Celebrity, Bumperfotball, Gladiatorer, Grand Canyon, Jungelløp, Mumieleken, Pinataløp, Pingvin Ekspedisjon, Tigeren Kommer og Sumoløp. Alle egenkomponerte konkurranser, forklart i tekst og bilder til de deltakende mange måneder i forveien.

Outdoor Challenge

Outdoor Challenge 2014 (OC) ble arrangert av AK Tønsberg og AK Eiker, og ble kalt Silver Mining. Opplegget går over to dager på flere destinasjoner, og alle lokallag av AK og andre ungdomsorganisasjoner med relasjon til BCC verden over ble invitert til å delta med ett eller flere lag. Lagene består som regel av tre jenter og tre gutter i en bestemt alder, og de får god tid til å trene seg opp i forskjellig type aktiviteter. Alle kulisser, rekvisitter, story, tekster og musikk i Silver Mining ble laget av arrangørene.

OC gjennomføres med kvalifiseringsheat i flere runder før selve finalen – en av sommerens absolutte høydepunkter – gjennomføres i den store konferansesalen på Brunstad. Finalen starter på scenen i den «nedlagte gruven» med et forrykende breakdanceshow på 15 minutter. Deretter vises film fra kvalifiseringsheatene, før det hele og avsluttes med en godt forberedt konkurranse mellom finalelagene. Spenningen i de siste rundene i OC har over flere år vokst seg til et legendarisk nivå.

Internasjonal aktivitetsdag

Som en start på konferansen i august arrangerer Aktivitetsklubben en aktivitetsdag for barn og familier på Brunstad. Aktivitetsdagen har gjerne et gjennomgående tema, og i 2014 var det «Skatten i Sjørøverbukta». AK delegerer ut forberedende arbeider til sine lokallag, og lokallagene står da som arrangør av en spesifikk aktivitet denne dagen. Dagen starter med en forestilling på stranda, før et 20-talls aktivitetsstands og spisesteder åpner for publikum.

Nyttårsfyrverkeri

AK arrangerer et gedigent og spektakulært nyttårsfyrverkeri på Brunstad. Først kjøres et mindre show tidlig på kvelden med fakler og stjerneskudd for de minste. Ved midnatt starter et lysshow og et større fyrverkeri beregnet på eldre barn og ungdom.

Category or tag filtering for images is not enabled!

Aktiviteter for ungdom

Brunstad Ungdomsklubb (BU) er menighetens fritidstilbud til ungdom over 13 år. BU fungerer på samme måten som AK, bare for en annen aldersgruppe. BU er en juridisk og økonomisk selvstendig nasjonal forening med en demokratisk struktur. Fra foreningens websider kan vi lese «Vi har som formål å gi medlemmene mulighet til å drive ungdomsaktivitet ut fra sine ønsker og behov, bidra til å verne mot nedbrytende og belastede miljøer i samfunnet, og arbeide for helsefremmende tiltak for ungdom.»

BU tilbyr målgruppen, ungdommer mellom 13 og 19 år, et stort antall tilpassede aktiviteter med høy kvalitet. Tilbudene blir satt sammen ut fra den kompetansen som finnes i lokallaget. Her er et lite utsnitt av de områdene som tilbys i de forskjellige klubbene:

Akrobatikk, Golf, Matlaging, Kakedesign, Motor, Video, Reise, Gadgets, Film, Paintball, RC, Hest, Villmark, Drama, Dans, Extreme Sport, Tricking, Studioarbeid, Data, Spillutvikling, Aksjehandel, Teater, Fitness, Komposisjon, Tekstforfatterskap og Tegning osv.

Videre et LITE UTSNITT av aktivitetstilbudet medlemsforeninger av Brunstad Ungdomsklubb tilbyr:

Jarlsberg Data og Spill

Er du en av de som trives godt foran en skjerm? Da er Jarlsberg Data og Spill noe for deg! Vi er en gruppe der alle med interesse for spill, programmering, data og teknikk kan samles og ha trivsel og fellesskap.

Vi driver også med programmering, utprøving av gadgets, opplæring i avanserte dataferdigheter, turer til teknologimesser, og LAN Parties. Samlinger er mandag hver uke og en lørdag hver eller annenhver måned.

brunstad-ungdomsklubb_data_1

Matlaging - Go’ Smaken

Er du klar for en fargerik matopplevelse? Hos oss vil du bli kjent med matretter fra ulike kulturer, lære hvordan et kjøkken fungerer og konkurrere i spennende kokkekamper.

Er du glad i mat er dette stedet for deg! Vi samles onsdag annenhver uke.

brunstad-ungdomsklubb_mat_1

EKSTREMSPORT – Exero Sport

Velkommen til ekstremsportgruppa! Som deltaker hos oss vil du få være med på opplevelser du sent vil glemme.

Vi utforsker både Norge og utland, på leting etter adrenalin og spennende opplevelser! Aktiviteter som snørafting, go-kart, juving, klatrepark, trampolinehall, luftputekjøring og havkajakk kan bli en del av din hverdag.

Håper vi sees!

brunstad-ungdomsklubb_extremesport_1

Reise

Reisegruppen skal drive med arrangering og planlegging av turer av ulike slag – alt fra norgesturer til ”Ticket to Ride” konsepter.

Vi er en kreativ og original gruppe, hvor du er garantert uforglemmelige opplevelser. Vi har samlinger onsdag annenhver uke.

brunstad-ungdomsklubb_reise_1

Teatergruppen Mambo

Teatergruppen Mambo ønsker å få deg ut av komfortsonene og inn i skuespillerrollen. Vi kan garantere mye sprell og humor, og vi har høye ambisjoner for hva vi skal få til.

Vi ønsker å fremme dine evner innen skuespill gjennom teaterøvelser, dra på musikaler, improvisere og gi spontane utfordringer.

Velkommen til alle som er klare for en utfordring! Samlinger er mandag annenhver uke.

brunstad-ungdomsklubb_theatre_1

Matrix Dancecrew

Hei alle danseglade der ute! Du er hjertelig velkommen til dansegruppen Matrix Dancecrew. Er du klar for å utvikle deg til proffdanser innenfor Hiphop, Showjazz, Funk og Street?

Meld deg på og vi vil garantere deg mye moro! Vi har treninger onsdag hver uke.

brunstad-ungdomsklubb_dans_1

Musikk i små og store formater

BCC har lange sang- og musikktradisjoner. Menighetens egne sangbøker «Herrens Veier» og «Mandelblomsten» inneholder ca. 1000 egenkomponerte sanger, og er oversatt til henholdsvis 19 og 7 språk. På omtrent alle BCCs samlinger er det sang og musikk, med stort sett ungdom som utøvere.

BCC har flere «institusjoner» innen sang og musikk, slik som musikkforlaget SongMission, Helge Ankers Orkester og Brunstad Concert & Choir Orchestra. BrunstadTV har også jevnlige programserier rundt musikk.

SongMission

SongMission er en del av Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, og forvalter i dag BCCs forlagsvirksomhet innen sang og musikk. SongMission er en sterk produsent av sanger, låter, innspillinger, opplæringshefter og kursmateriell for medlemmene i BCC, med et titalls nye publikasjoner hvert år (43 nye i 2014). SongMission har jevnlig holdt internasjonale konkurranser i tekstforfatterskap, komponering, arrangering og fremføring av nye sanger og låter.

På SongMissions webportal finner vi et ressurssenter med et sangbibliotek, et bibliotek over MusicMinusOne-musikk (spill med orkesteret hjemme), instrumentguider, opplæringsfilmer innen instrumenter, komposisjon og studioarbeid, et notebibliotek, samt nyheter og inspirasjonsartikler. SongMission har også gående en kontinuerlig inspirasjonskonkurranse kalt «15 minutes», der man registrerer sine daglige øvingsminutter online. Vinnerne belønnes med premier under sommerkonferansen på Brunstad hvert år.

HAO – Helge Ankers Orkester

Helge Ankers Orkester (HAO) er BCCs «husorkester». Orkesteret spiller ved alle større events i BCC, og har opparbeidet seg et omfangsrikt egenprodusert repertoar. HAO har ca. 165 medlemmer, i hovedsak ungdom, og administreres av Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. For barn og unge i BCC er det alltid en «gulrot» å tilegne seg ferdigheter så en blir tatt opp i enten HAO, BCCO, eller delta i et av BrunstadTVs serier.

BCCO – Brunstad Concert & Choir Orchestra

Brunstad Concert & Choir Orchestra (BCCO) er et stort kor og orkester som avholder konserten «Julelys» på Brunstad hver jul. Konserten er avholdt hvert år siden 2007, og trekker mange tusen publikummere fra hele Vestfold. BCCO består av ett kammerkor på ca. 40 personer, ett storkor på ca. 200 barn og ungdom, og et orkester med over 30 forskjellige instrumenter på ca. 60 personer. Det meste av BCCOs repertoar er egenprodusert, og det lages stadig nye låter til hver konsert.

MP3-kilden

MP3-kilden er BCCs sang- og musikkportal for barn og unge på nett. MP3-kilden har et omfattende internasjonalt produksjonsnettverk med hovedbase i Bergen. Tilgang til portalen er gratis for alle medlemmene i BCC, og blir brukt flittig. Barn og unge over hele verden er med på å lage innhold, og det legges ut nye sanger i forskjellige sjangere jevnlig.

Kristent fellesskap i en sportslig ramme

Xercize Zport er frivillig kristen forening som bruker idrett som virkemiddel for å vinne barn og ungdom for Jesus. XZ ønsker å være et bindeledd mellom kristentroen og sportsutøveren, dvs. å ha et misjonsaspekt i de idrettsmiljøene utøverne befinner seg i. XZ er en selvstendig og demokratisk forening for barn og unge.

Mange av BCCs barn og unge deltar i lokale XZ-foreninger innen ishockey, fotball, volleyball og håndball. XZ ønsker å ha en profil der ikke ferdighetene, men fellesskapet og det å utføre noe sammen, er det vesentlige. XZ lærer opp mentorer til å følge opp deltakerne innen sosialisering og mestring. XZ ønsker ikke å dyrke frem elitepersoner eller elitelag, og legger heller vekt på å skape en god sportsånd, og styrke evnen til også å glede seg over andres gode resultater. BCC setter pris på en slik tankegang.

XZ arrangerer ligaspill, cuper og enkeltkonkurranser innen golf, fotball, hockey, løping og volleyball i kombinasjon med ledersamlinger, andakter eller annen fellesskapsbyggende aktiviteter.

På TV med barn og ungdom

BrunstadTV drives i hovedsak av ungdom. Kanalens programproduksjon har barn og ungdom som målgruppe. Programseriene er lagt opp slik at barn og unge deltar mye selv. BrunstadTV er derfor i høyeste grad en «ungdomsbedrift» i BCC.

Det er alltid stas å få være med som skuespiller i et program eller i en serie. Jevnlig spør kanalen etter deltakere fra ulike aldergrupper, og man kan melde seg på. Redaksjonen sørger for at barn og unge fra så mange som mulig av lokalmenighetene får delta med jevne mellomrom. En innspilling blir ofte et minne for livet.

Les mer utfyllende om BrunstadTV i BCCs årsrapport for 2013.

Bredde i kulturer og tradisjoner

BCC har virksomhet i ca. 60 land i alle verdensdeler. Felles konferanser på Brunstad og internasjonale TV-sendinger bryter ned landegrenser og kulturgrenser. Utvekslinger av ungdom, og gjensidig hjelp i forskjellige misjonsprosjekter, skaper kulturell bredde i lokalmenigheter verden over.

BCC ønsker at medlemmene bevarer sine kulturer. Det som er naturlig ett sted, er ikke det et annet sted. De halvårlige misjonsfestene bringer oss nærmere hverandre, da de ofte inneholder mye av vertslandets egenart. BCC springer ut fra Norge, men vi ønsker ikke å implementere norsk kultur verden over. Det sentrale er Bibelens ord, og hvordan den kan gi oss et ekte livsfellesskap i troen på tvers av tradisjoner og egenart.

Vi opplever at denne kulturbredden gir oss et godt utgangspunkt i vårt holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Respekten for andre mennesker, raser og tradisjoner er lettere å bygge opp, når en kommer menneskene bak tett innpå livet.

Rus- og kriminalitetsforebyggende virksomhet

All virksomhet i BCC foregår i et rusfritt miljø. Vi har imidlertid ikke noe generelt forbud mot alkohol. BCC har heller ingen ambisjoner om å ha kontroll med hva som skjer innenfor medlemmenes private sfære. Vi er alltid klare på å følge norsk lov, og å samarbeide med politiet vedrørende etterforskning rundt bruk og besittelse av narkotika etc.

Alle rusmidler er utelukket i alt arbeid med barn og unge. Et av målene i dette arbeidet er også å forebygge rusmisbruk hos de som vokser opp. Vi tror at et trygt og inspirerende miljø, der enkeltmennesket blir sett, bidrar til dette. Vi tror også at barn og unges mestringsfølelse vil forebygge både rusmisbruk og kriminalitet. Barne- og ungdomsarbeiderne skal ha som mål å være gode rollemodeller.

Det er behov både for grensesetting og håndheving av grenser i arbeidet med barn og unge. BCC har ikke tro på å etablere grenser som ikke skal holdes. Grensene må imidlertid være rimelig, og formet slik at de kan forstås. Ved brudd på grenser har vi først og fremst tro på dialog som en vei til å rette på forholdene.

Vold, overgrep og fysisk avstraffelse

Brunstad Christian Church utarbeidet i 1998 et strategi- og handlingsplan i forhold til vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. BCC har en nulltoleranse i forhold til alle former for overgrep, og samarbeider fullt og helt med offentlige myndigheter i slike saker.

BCC ønsker ikke å skjule overgripere med tanke på fornyet tillit i menighetsarbeidet, selv om de tilstår, erkjenner og evt får sin straff.

BCC vil, så langt det lar seg gjøre, tre støttende til for ofrene i en overgrepssak og har et eget ressursteam for dette (ressursteam@bcc.no). Som menighet verken vil eller kan vi erstatte faglig hjelp der dette er påkrevet, men ressursteamet vil kunne gi faglig veiledning i ulike former for familiekonflikter.

I tråd med barneloven og FNs Barnekonvensjon tar BCC avstand fra all form for fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen. Kåre J. Smiths artikkel i bladet Skjulte Skatter fra mai 2004: «Vedrørende barneoppdragelse og omsorg kontra avstraffelse – barnemishandling», tydeliggjør BCCs standpunkt i disse sakene.

Lederutvikling

BCC ønsker å legge til rette for at ungdom over 17 år kan utvikle seg til ledere i menighetens barne- og ungdomsarbeid. Lokalmenighetene har jevnlige samlinger der omsorgsarbeidet og rekruttering til omsorgsarbeidet står i sentrum.

Som leder skal man læres opp til å behandle barna og ungdommen med respekt og i kjærlighet. Barn og unge med avvikende atferd skal også alltid møtes med godhet. Ingen skal tas på med «kalde hender». BCC har nulltoleranse for mobbing. Mobbing er noe som tas alvorlig og følges opp overfor dem det gjelder.

Som leder skal man ha tanke på fellesskapets beste, slik at ikke hensynet til én eller noen få ødelegger for mange andre. Men også fellesskapet kan øve seg i å ta spesielle hensyn i forhold til spesialbehov, og således bidra til et varm og hensynsfullt miljø.

Det skal være høyt under taket når det gjelder å ta opp problemstillinger og utfordringer i arbeidet med barn og ungdom. BCC har ingen tro på å feie utfordringer under teppe for å få «husfred». Er det utfordringer som krever tiltak fra storsamfunnet, ønsker BCC at dette nettopp ivaretas av storsamfunnet.

BCC ønsker at det er en god kommunikasjon og gjensidig respekt mellom mentorer og foreldre. På BCCs arrangementer er det imidlertid alltid BCCs retningslinjer som gjelder, og ikke særbehandling av enkeltpersoner fordi «det er sånn vi gjør hjemme hos oss».