Etiske retningslinjer i BCC 2017-09-27T21:52:46+02:00

Etiske retningslinjer i Brunstad Christian Church

etikkLes også BCCs strategiplan mot vold og overgrep her.

Brunstad Christian Church (BCC) er en forening med kristelig formål. Foreningen driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land i alle verdensdeler. BCC er etablert som en allmennyttig forening, og er i henhold til skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig. BCC er omfattet av gavefradragsordningen til frivillige organisasjoner i henhold til skattelovens § 6-50.

BCCs vedtekter omhandler også forvaltningen av BCC midler. I tillegg har foreningen utarbeidet etiske retningslinjer som skal prege virksomheten, dømmekraften og avgjørelsene i BCC. Disse er som følger:

BCC har en ærlig og åpen kommunikasjon

BCC skal opptre med respekt i en redelig og åpen kommunikasjon. Våre regnskaper og årsrapporter er offentlig tilgjengelig på foreningens egne websider.

BCC er bygget på frivillig og uegennyttig deltakelse

All deltakelse i BCC er basert på frivillighet. Foreningens verdier og ressurser tilhører kun fellesskapet. BCC støtter ingen individuelle særinteresser, og baserer all virksomhet på en uegennyttig innsats for fellesskapet. Gaver og frivillige innsats til BCC går aldri til enkeltgrupper eller enkeltpersoner, men skal utelukkende komme fellesskapet til gode. Eiendeler og ressurser benyttes alltid i tråd med foreningenes vedtekter.

BCC har innarbeidet likestilling og respekt

BCC skal ha full likestilling mellom kvinner og menn. Foreningen har innarbeidet en policy som konsekvent utelukker forskjellsbehandling grunnet kjønn, rase eller sosial tilhørighet.

BCC har gode beslutningsprosesser og håndterer interessekonflikter

BCC forebygger og håndterer interessekonflikter. Ingen deltar i, eller skal påvirke beslutningsprosesser der det eksisterer forhold om er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes uavhengighet. BCC har en aktiv rolle i å indentifisere og håndheve dette, men det påligger den enkelte person et ansvar for å varsle mulig tvil rundt egen habilitet i saker man er involvert i. BCC jobber for å indentifisere sine forbindelser og aktivitetsområder hvor man har potensiell nærstående problematikk. Avtaler mellom nærstående parter skal alltid gjennomføres til markedspris og redegjøres for i årsregnskapets noter.