Golden Heart 2017-09-27T21:52:48+02:00

Golden Heart

Da finanskrisen også slo innover Norge i 2008, førte behovet for større sikkerhet til endringer i lånemarkedet. Myndighetene ga bankene strengere krav til egenkapital og likviditet. Dette igjen førte blant annet til at bankene begynte å se mer på hvor lett kundenes panteobjekt kunne omsettes.

Finansiering av hjertesaker

Som en menighet i vekst ønsker BCCs lokalmenigheter økonomisk forutsigbarhet. Vi er glad for at våre ungdommer velger å fortsette i BCC når de vokser til. Men det gjør også at vi ekspanderer. God økonomistyring i et langsiktig perspektiv gir lokalmenighetene trygghet for at de kan videreutvikle sine oppgaver innen misjon, og sikre gode rammer for barne- og ungdomsarbeidet.

BCCs lokalmenigheter har et ønske om å bygge funksjonelt og fremtidsrettet. Våre lokalmenigheter har ikke noen ambisjoner om luksus, men ønsker heller ikke stadig å ligge etter samfunnet rundt seg, sier styremedlem Finn Åge Ødegård. De fleste ønsker nok å være litt i forkant og bygge for, la oss si en periode på 20 år av gangen.

Vår lokalmenighet har kjøpt eller bygd tre aktivitetssentra med ca. 15 års mellomrom, og hver gang doblet kapasitetenStyreleder BKM Eiker

Men menighetene vet også at deres eiendommer er vanskeligere å omsette enn f.eks. eneboliger. Det gjør at lånemarkedet er mer skeptisk til oss i den tredje sektoren enn til boligmarkedet. Finanskrisen ga derfor mange lokalmenigheter et lite spark bak til bedre å forutse de fremtidige behovene. Flere utførte undersøkelser som viste når menigheten trengte kapital for å dekke disse behovene, avslutter Ødegård.

I en av lokalmenighetene fant de et interessant fenomen som også viste seg å stemme for mange andre menigheter. «Vår lokalmenighet har kjøpt eller bygd tre aktivitetssentra med ca. 15 års mellomrom, og hver gang doblet kapasiteten», forteller styreleder Svein Arne Kristiansen i BKM Eiker. «Historien viser at byggekostnadene våre har tidoblet seg fra prosjekt til prosjekt. Det gir oss en liten pekepinn på de fremtidige investeringsbehovene», avslutter han.

Golden Heart

Hjertesakens utvikling

BKM Oslo & Follo, en av BCCs største menigheter, har lenge hatt behov for å utvide sine fasiliteter. Menigheten har ekspandert svært mye de siste 20 årene. I 2009 etablerte de en lokal bidragsplan for alle av medlemmene som ønsket å bidra. Stadig fler ble inspirert og ønsket å være med på prosjektet. Parallelt begynte de å planlegge nye fasiliteter.

Tanken var at i stedet for at noen få løftet veldig tungt over kort tid, godt representert av den gamle gode skippertakstanken, kunne man oppnå mye mer ved målbevisst å få med bredden av medlemmene over noe lengre tid. Åpenhet og motivasjon, samt gjennomtenkte, realistiske planer ble nøkkelen som åpnet mange mentale dører. Målet var å ha minst 50 prosent egenkapital den dagen man trengte å investere.

Når vi fortalte om prosjektet, så fikk det en større smitteeffekt enn vi tenkteStyreleder Oslo & Follo

Prosjektet i BKM Oslo & Follo ble en suksess. Flere lokalmenigheter fulgte samme fremgangsmåte. «Vi tenkte jo dette som et opplegg kun for vår lokalmenighet», sier styreleder i BKM Oslo & Follo, Morten Stadven. «Men når vi fortalte om prosjektet, så fikk det en større smitteeffekt enn vi tenkte», fortsetter han.

I 2011 ble flere lokalmenigheter enige om å foreslå dette som en strategi også for de andre lokalmenighetene i Norge. For å samle dette best mulig ble representantskapet og styret i BCC spurt om å være en samlende faktor og pådriver, og om dette kunne få «sendetid» når mange var samlet på Brunstad.

Golden Heart

BCC tar en sentral rolle som pådriver

Prosjekt- og spareformen hadde allerede rukket å etablere seg med suksess i flere av de større lokalmenighetene. Derfor tok BCC utfordringen om å være en pådriver, under følgende tre forutsetninger:

  • Den enkelte lokalmenighets bruk av opplegget skal være frivillig
  • Det enkelte medlem sin deltakelse i det lokale prosjektet skal være frivillig
  • De lokalmenighetene som velger å delta, kan ikke drive inn eventuelle manglende innbetalinger av enkeltmedlemmene

Under disse forutsetningene ble spareformen, som ble kalt Golden Heart, etablert som et forslag til alle lokalmenighetene i Norge. Målet var at alle menighetene skulle ha minst 50 prosent egenkapital den dagen de trengte å investere.

Under forutsetning av en frivillig deltakelse fra både enkeltmedlem og lokalmenighet, kan BCC være en pådriver for Golden HeartRepresentantskapet i BCC

BCC gir de lokalmenighetene som er med i Golden Heart rådgivning og kunnskap rundt økonomi og internkontroll. BCC utviklet også et dataverktøy for å simulere behovene den enkelte lokalmenighet kom til å ha en estimert dato i fremtiden. I tillegg ble Golden Heart også viet oppmerksomhet i forbindelse med de årlige konferansene på Brunstad. BrunstadTV etablerte en egen serie kalt BrunstadMagasinet, der bl.a. Golden Heart fikk en vesentlig plass.

Golden Heart

Frivillig deltakelse

Golden Heart er fullstendig frivillig. For de som ønsker å delta har BCC foreslått at det settes opp en bidragsplan og at det inngås en intensjonsavtale mellom lokalmenigheten og den deltakende, slik at det dannes en felles forståelse av opplegget. Avtalen er foreslått å inneholde en beskrivelse på hva midlene skal brukes til, hvem som skal forvalte dem, og ikke minst at alt er basert på frivillighet.

Den som bidrar oppnår derfor ingen personlige fordeler av dette, likeså lite som menigheten kan kreve de planlagte bidragene innfridd.Golden Heart

Blant de som deltar har Golden Heart blitt gjennomført etter disse rådene. Hver deltaker signerer en avtale som sikrer det enkelte medlem rettigheter i forhold til at dette er en frivillig spareordning.

Uavhengigheten går derfor begge veier. Formålet er å gi menigheten en best mulig oversikt over det økonomiske fundamentet for fremtidige investeringer. Den som bidrar oppnår derfor ingen personlige fordeler av dette, likeså lite som menigheten kan kreve de planlagte bidragene innfridd.

Category or tag filtering for images is not enabled!

En god mottakelse

Golden Heart fikk en varm mottakelse blant BCCs medlemmer. Opplegget ble først presentert for menighetene i Norge. Det tok imidlertid ikke lang tid før også menigheter fra andre land viste sin interesse.

31. desember 2012 var hele 45 menigheter fra åtte land i Europa og Asia med i Golden Heart. I desember året etter var dette økt til 73 menigheter fra 13 land, der også Australia og USA med. Ved inngangen til å 2015 hadde prosjektet hele 76 deltakende menigheter, der også Afrika var med.

Mange av våre menigheter utenfor Europa ser også styrken i denne måten å spare på, og vil være med i Golden HeartStyremedlem i BCC, Finn Åge Ødegård

Golden Heart har inspirert oss mye, uttrykker styremedlem Finn Åge Ødegård. Vi tenkte ikke det skulle få såpass stor interesse rundt om. Men når den enkelte lokalmenighet ser hvilke trygghet og forutsigbarhet dette gir, så kommer entusiasmen.

Dessuten bygger det fellesskap. Vi tenkte at dette kanskje først og fremst ville engasjere de under 60, men opplever at også pensjonistene synes dette er meningsfullt og trivelig. Vi erfarer dessuten at opplegget appellerer til flere enn de relativt ressurssterke menighetene i Norge og Vest Europa. Mange av våre menigheter utenfor Europa ser også styrken i denne måten å spare på, og vil være med i Golden Heart, avslutter Ødegård.